Darmowa dostawa od 46,79 EUR
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Galeria Łucznik

z dnia 01.01.2023 r.
 
§ 1. Definicje
Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient– osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w ramach Sklepu.
 2. Kodeks Cywilny– Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 3. Konsument– osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta- osobę fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Regulamin– niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Galeria Łucznik.
 7. Sklep internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod adresem www.galerialucznik.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 8. Sprzedający - M&M Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 59/75, klatka C, I piętro, 51-162 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403267, posiadającą numer NIP 894-303-64-06, REGON: 021773289, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, adres e-mail: sklep@galerialucznik.pl, tel. +48 71 32 73 138, prowadzącą Sklep internetowy.
 9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym.
 10. Towar outletowy– produkty prezentowane w Sklepie internetowym w zakładce Outlet o niepełnej wartości z oznaczoną rodzajowo wadą na etykiecie.
 11. Wada ujawniona – oznaczoną przez Sprzedającego wadę lub mankament Towaru outletowego.
 12. Ustawa o prawach konsumenta– ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 14. Umowa sprzedaży – umowę sprzedaży zawartą na odległość między Klientem a Sprzedającym na zasadach określonych w Regulaminie.
 15. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, którego zakupem Klient jest zainteresowany.

<br>
§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.galerialucznik.pl. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji i Zamówień Towarów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;
  3. warunki i zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego;
  4. warunki i skutki odstąpienia od Umów sprzedaży;
  5. zasady składania reklamacji i przebieg postepowania reklamacyjnego;
  6. zasady składania reklamacji dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną;
  7. zasady i sposoby rozstrzygania sporów między Sprzedającym, a Klientem.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.galerialucznik.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 4. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Towarów stosuje się także do Towarów outletowych z zastrzeżeniem, że:
  1. Towar outletowy może nie być towarem nowym lub pełnowartościowym;
  2. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu internetowego w zakładce Outlet ujawnia i oznacza wady Towaru outletowego lub okoliczność używania i naprawy Towaru outletowego;
  3. Towar outletowy może być sprzedawany w zastępczym opakowaniu lub nie posiadać kompletnych oznaczeń;
  4. przy zakupie Towaru outletowego, w zakresie Wad ujawnionych Sprzedający zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz gwarancji przy sprzedaży.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Google Chrome lub Microsoft Edge;
  2. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;
 2. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu oraz posiadać własny adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedający zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 5. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w ramach Sklepu internetowego.
 6. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 7. Sprzedający nie obciąża Klienta jakimikolwiek kosztami z tytułu rejestracji i korzystania ze strony internetowej w celu zawarcia Umowy sprzedaży.
 8. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, zapoznanie się z jego treścią oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 9. Korzystając ze Sklepu internetowego Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego;
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 10. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego lub jego partnerów.
 11. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

§ 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Prezentacja Towarów w Sklepie internetowym nie oznacza ich dostępności i nie gwarantuje możliwości realizacji Zamówienia.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.galerialucznik.pl, dokonać wyboru Towaru w interesującym Klienta wariancie (w tym kolorystycznym i/lub rozmiarowym), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Klient będący Przedsiębiorcą na prawach konsumenta powinien złożyć w okienku „uwagi dla sklepu” oświadczenie: „zakup na firmę (nie ma charakteru zawodowego)”.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia zawierające informacje dotyczące:
  1. przedmiotu Zamówienia;
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
  3. wybranej metody płatności;
  4. wybranego sposobu dostawy;
  5. czasu dostawy;
  6. niezawodowego charakteru zakupu – w przypadku Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, zapoznanie się z treścią Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe lub innych wymaganych danych oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zmierzające do zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia i jego przyjęciu przez Sprzedającego, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Udostępnienie Regulaminu odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez link dostępny w wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 powyżej.
 10. Nieotrzymanie przez Klienta potwierdzenia zamówienia w ciągu 2 dni od złożenia Zamówienia oznacza, że Zamówienie nie zostało przyjęte, a Umowa sprzedaży niezawarta. W takim przypadku Klient powinien sprawdzić w szczególności, czy podany przez niego adres e-mail jest prawidłowy, czy jego konto pocztowe pozostaje aktywne i nie jest przepełnione. W razie potrzeby Klient może skontaktować się z Działem Obsługi Klienta, wysyłając e-mail na adres podany w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej sklepu internetowego www.galerialucznik.pl.
 11. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 powyżej.
 12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 13. Sprzedający poinformuje Klienta o skorzystaniu z uprawnień określonych w ust. 13 powyżej drogą e-mailową niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia ustalenia zaistnienia przyczyn uzasadniających skorzystanie z tych uprawnień. Jakakolwiek suma pieniężna otrzymana od Klienta podlega wówczas w całości zwrotowi.
 14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podawanych przez Klienta, w szczególności w drodze przeprowadzenia rozmowy telefonicznej w celu weryfikacji prawidłowości Zamówienia.

§ 5. Dostawa lub odbiór towarów

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się, wedle wskazań Klienta, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem sieci punktów odbiorczych. Koszty dostawy zależne są od wybranej formy dostawy, firmy kurierskiej oraz płatności i zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia.
 3. W przypadku Zamówień o wartości co najmniej 199 zł, a w przypadku płatności za pobraniem co najmniej 299 zł, dostawa jest darmowa.
 4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne.
 6. W przypadku płatności za Towar przy odbiorze (za pobraniem), warunkiem wydania Towaru jest przekazanie dostawcy pełnej zapłaty za towar i dostawę, zgodnie z zatwierdzonym Zamówieniem.
 7. Koszt przesyłek zagranicznych wymaga każdorazowo potwierdzenia ze strony Sprzedającego.

6. Ceny i metody płatności

 1. Ceny podane na Stronie internetowej są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny mogą ulec zmianie w każdej chwili, co nie dotyczy jednak towarów już zamówionych.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  1. przelewem na numer konta bankowego:
   1. PL71 1140 1140 0000 3303 3400 1002
   2. EUR44 1140 1140 0000 3303 3400 1003
  2. płatnością elektroniczną w systemie PayU
  3. poprzez płatność gotówką przy odbiorze (tzw. płatność za pobraniem, COD),
  4. poprzez płatność kartą przy odbiorze od kuriera jeśli firma kurierska obsługuje możliwość płatności kartą.
 3. O ile nie zastrzeżono inaczej, do ceny Towaru doliczony zostanie koszt dostawy Towaru w wysokości określonej w Zamówieniu złożonym przez Klienta i potwierdzonym przez Sprzedającego.
 4. Na życzenie Klienta wyrażone przy składaniu Zamówienia Sprzedający wystawi i dołączy do przesyłki fakturę VAT. W celu wystawienia faktury VAT przez Sprzedającego, Klient powinien podać numer NIP przy składaniu Zamówienia.
 5. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych.

§ 7. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 30-dniowy termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru.
 2. Opisane powyżej prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach, w tym w przypadku, w którym Towar jest rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, lub w przypadku, w którym przedmiotem Umowy sprzedaży są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu złożone może być za pośrednictwem panelu "Twoje konto" na stronie www.galerialucznik.pl, lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany na stronie głównej www.galerialucznik.pl, lub pisemnie, opatrzone datą i podpisem oraz załączone do przesyłki ze zwracanym Towarem.
 5. Klient ma również możliwość telefonicznego odstąpienia od umowy poprzez kontakt ze Sprzedającym pod numerem: +48 71 32 73 138 lub +48 71 32 73 140. Podczas rozmowy Sprzedający, celem zweryfikowania tożsamości Klienta, poprosi o dane billingowe, adres wysyłki oraz numer zamówienia.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczające jest wysłanie Sprzedającemu informacji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Odstąpienie od Umowy sprzedaży wiąże się z obowiązkiem zwrotu Towaru w trybie i na warunkach określonych w § 8 poniżej.
 8. Postanowienia § 7 stosuje się odpowiednio w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§ 8. Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, tj. nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
 2. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, co skutkować może wydłużeniem czasu o którym mowa w ust. 1.
 3. Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji lub w przypadku przesyłki płatnej przy odbiorze na wskazany numer konta, chyba, że Konsument w sposób wyraźny zgodził się na inne zaproponowane indywidualnie rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu na adres "Galeria Łucznik", ul. Bierutowska 81, bramy 1-6, hangar A, 51-317 Wrocław lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 5. Celem przyspieszenia procedury zwrotu, Konsument może opisać przesyłkę od zewnątrz określeniem "ZWROT TOWARU", nie jest to jednak wymagane. Opis powinien zostać umieszczony na opakowaniu chroniącym Towar do transportu, a nie na opakowaniu samego Towaru.
 6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Sprzedający wskazuje, że przesyłki wysyłane na jego koszt z płatnością przy odbiorze nie będą przyjmowane.
 7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. W razie zwrotu Towaru, który został przez Konsumenta zużyty w zakresie wykraczającym poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania, Sprzedający zastrzega możliwość potrącenia odpowiedniej kwoty tytułem odszkodowania za nadmierne zużycie Towaru z kwoty należnej Konsumentowi z tytułu odstąpienia od umowy.
 9. Postanowienia § 8 stosuje się odpowiednio w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§ 9. Reklamacje dotyczące Towarów
 
Reklamacje składane przez Konsumentów

 1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za brak zgodności towaru z umową. Odpowiedzialność Sprzedającego jest określona w niniejszym Regulaminie oraz Ustawie o prawach konsumenta.
 2. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie Klienta będącego Konsumentem, w szczególności wskutek niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania zakupionego Towaru.
 3. Na oferowane Towary udzielana jest gwarancja jakości przez ich importera – ASPA Electro Sp. z o.o. Szczegółowe warunki gwarancji określa każdorazowo karta gwarancyjna dołączona do sprzedawanego Towaru.
 4. Reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza udostępnionego przez Sprzedającego na stronie www.galerialucznik.pl w zakładce "Twoje konto" lub kierować na adres sklep@galerialucznik.pl.
 5. Klient będący Konsumentem może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji również bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 6. Klient będący Konsumentem może żądać w ramach odpowiedzialności Sprzedającego za zgodność towaru z umową naprawy towaru lub wymiany towaru na nowy. Klient będący Konsumentem może również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (odpowiednim do zaistniałej niezgodności z umową) albo odstąpieniu od umowy (nie przysługuje, gdy zgodność towaru z umową jest nieistotna), gdy Sprzedający odmówi naprawy towaru lub wymiany na nowy oraz w sytuacjach określonych w przepisami.
 7. Prawo do zgłoszenia reklamacji na podstawie odpowiedzialności Sprzedającego za zgodność Towaru z umową przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w ciągu dwóch lat od dostarczenia Towaru, z zastrzeżeniem wyjątków określonych przepisami i niniejszym Regulaminem.
 8. W zakresie odpowiedzialności Sprzedającego za zgodność Towaru z umową, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego § 9 a także ograniczeń dotyczących Towarów outletowych o których mowa w § 2, zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności art. 43a i następne Ustawy o prawach konsumenta.
 9. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową, Konsument zobowiązany jest do przesłania reklamowanego Towaru na adres Sprzedającego, wraz z kopią dowodu zakupu Towaru w Sklepie internetowym www.galerialucznik.pl oraz opisem reklamacji.
 10. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Sprzedający zwraca Konsumentowi koszty poniesionej przesyłki z zastrzeżeniem, że Klient skorzystał z jednej z form dostawy dostępnej w ramach Sklepu internetowego.
 11. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Klient będący konsumentem żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Klient będący konsumentem żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta będącego Konsumentem powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 12. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonej przez Klienta będącego Konsumentem reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
 13. Powyższe postanowienia dotyczące reklamacji składanych przez Klientów będących Konsumentami stosuje się odpowiednio do reklamacji składanych przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.

Reklamacje składane przez Przedsiębiorców

 1. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie Towarów bez wad. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym Regulaminie oraz Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie Klienta będącego Przedsiębiorcą, w szczególności wskutek niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania zakupionego Towaru.
 3. Na oferowane Towary udzielana jest gwarancja jakości przez ich importera – ASPA Electro Sp. z o.o. Szczegółowe warunki gwarancji określa każdorazowo karta gwarancyjna dołączona do sprzedawanego Towaru.
 4. Reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza udostępnionego przez Sprzedającego na stronie www.galerialucznik.pl w zakładce "Twoje konto" lub kierować na adres sklep@galerialucznik.pl.
 5. Klient będący Przedsiębiorcą może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji również bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 6. Klient będący Przedsiębiorcą może żądać w ramach rękojmi naprawy towaru lub wymiany towaru na nowy. Klient będący Przedsiębiorcą może również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (odpowiednim do wady) albo odstąpieniu od umowy (z wyjątkiem przypadku wady nieistotnej), chyba że Sprzedający niezwłocznie wadę usunie lub wymieni towar wadliwy na wolny od wad.
 7. Prawo do zgłoszenia reklamacji na podstawie rękojmi za wady Towaru przysługuje Klientowi będącemu Przedsiębiorcą w ciągu dwóch lat od wydania Towaru, z zastrzeżeniem wyjątków określonych przepisami i niniejszym Regulaminem.
 8. W zakresie odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Towarów, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego § 9, a także ograniczeń dotyczących Towarów outletowych o których mowa w § 2, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.
 9. Klient będący Przedsiębiorcą powinien sprawdzić przesyłkę w momencie jej doręczenia w obecności dostawcy. W przypadku wykrycia widocznych ubytków, uszkodzeń oraz innych wad Towaru Przedsiębiorca:
  1. zgłasza wszelkie zastrzeżenia dostawcy Towaru,
  2. sporządza i podpisuje z dostawcą protokół dotyczący wadliwości Towaru,
  3. zachowuje egzemplarz protokołu i jak opakowanie opakowania uszkodzonej przesyłki.
 10. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zgłoszenia Sprzedającemu niewidocznych przy odbiorze wad Towaru niezwłocznie po ich wykryciu, nie później jednak niż w przeciągu 5 dni od dnia odbioru Towaru.
 11. Przedsiębiorca traci przy tym uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i sposób określony powyżej i nie zawiadomił Sprzedającego o wadzie niezwłocznie.
 12. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przesłania reklamowanego Towaru na adres Sprzedającego, wraz z kopią dowodu zakupu Towaru w Sklepie internetowym www.galerialucznik.pl, opisem reklamacji oraz kopią protokołu sporządzonego w obecności dostawcy.
 13. Sprzedający może żądać od Przedsiębiorcy przesłania na własny koszt uszkodzonego Towaru wraz z jego opakowaniem na adres Sprzedającego za pośrednictwem jednej z form dostawy dostępnej w ramach Sklepu internetowego. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszt przesyłki zostanie Przedsiębiorcy zwrócony na wskazany przez niego rachunek bankowy.

§ 10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: "Galeria Łucznik”, ul. Jana Długosza 59/75, klatka C, I piętro, 51-162 Wrocław, mailowo pod adres sklep@galerialucznik.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

§ 11. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 1. Klient, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów ze Sprzedającym, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r. Zmiany i uzupełnienia niniejszego regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.galerialucznik.pl, przy czym do zamówień już złożonych stosuje się regulamin o treści obowiązującej w chwili składania zamówienia.

Wzór formularza odstąpienia od umowy możesz pobrać tutaj.

Podziel się swoim komentarzem z innymi
pixelpixelpixelpixel