Darmowa dostawa od 45,93 EUR
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

Galeria Łucznik

z dnia 2. sierpnia 2017

  1. Definicje

   Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

   1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
   2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn. z dnia 2 marca 2017 roku, Dz.U. poz. 459);
   4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Galeria Łucznik;
   5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.galerialucznik.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
   6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
   7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy operatorem sklepu a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
   8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. z dnia 30 marca 2017 roku, Dz.U. poz. 683);
   9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. z dnia 24 czerwca 2017 roku, Dz.U. poz. 1219);
   10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

  2. Postanowienia ogólne

   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.galerialucznik.pl oraz elementy dotyczące zawarcia umowy sprzedaży na odległość, odstąpienia od umowy, skutki odstąpienia od umowy.
   2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy czym regulamin ten nie uchybia przepisom Ustawy o prawach konsumenta.
   3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.galerialucznik.pl prowadzony jest przez M&M Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Macieja Miechowity 1, 51-162 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403267, posiadającą numer NIP 894-303-64-06, REGON: 021773289, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, adres e-mail: sklep@galerialucznik.pl, tel. +48 71 32 73 138,  zwaną dalej Operatorem lub operatorem sklepu
   4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
    1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
    2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
    3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
    4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.
   5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
    1. Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” , lub
    2. Chrome 39 lub Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,
    3. minimalna rozdzielczość ekranu 640 x 480 pikseli.
    4. łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
   6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
   7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa operator sklepu zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
   8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.galerialucznik.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

  3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

   1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach. Klient nie jest obciążany jakimikolwiek kosztami rejestracji.
   2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
   3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, zapoznanie się z jego treścią oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
   4. Niezbędnym warunkiem rejestracji, o której mowa w ustępach powyższych, jest wyrażenie zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowej, o której mowa w art. 2 pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.
   5. Operator sklepu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
    1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
    2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
    3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez operatora sklepu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię operatora sklepu lub jego partnerów.
   6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody operatora sklepu.
   7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
   8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
    1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
    2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
    3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
    4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla operatora sklepu,
    5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
    6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

  4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

   1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
   2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.galerialucznik.pl, dokonać wyboru towaru w interesującym Klienta wariancie (w tym kolorystycznym i/lub rozmiarowym), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
   3. Operator nie obciąża Klienta jakimikolwiek kosztami z tytułu korzystania ze strony internetowej w celu zawarcia umowy.
   4. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
   5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „np. Zamawiam z obowiązkiem zapłaty lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
   6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
    1. przedmiotu zamówienia,
    2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
    3. wybranej metody płatności,
    4. wybranego sposobu dostawy,
    5. czasu dostawy.
   7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, zapoznanie się z treścią Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
   8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z operatorem sklepu Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
   9. Po złożeniu Zamówienia i jego przyjęciu przez sklep, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Rozpoczęliśmy realizację zamówienia nr [numer zamówienia Klienta]", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
   10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9 powyżej.
   11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
   12. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.galerialucznik.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
   13. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Udostępnienie Regulaminu odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez link dostępny w wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9 powyżej oraz w wiadomości zatytułowanej "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia".

  5.  Dostawa lub odbiór Towarów

   1. Klient, stosownie do wybranej przez siebie opcji, może odebrać Towar w wybranym punkcie lub zamówić jego dostawę.
   2. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
   3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się, wedle wskazań Klienta, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem sieci punktów odbiorczych. Koszty dostawy zależne są od wybranej formy dostawy, firmy kurierskiej oraz płatności i zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia.
   4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

  6. Ceny i metody płatności

   1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
   2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
    1. przelewem na numer konta bankowego PL 14 1750 1194 0000 0000 3541 9837,
    2. płatnością elektroniczną w systemie Dotpay, tPay, IAI Pay, PayPal oraz wszelkich innych systemach, w których płatnościach pośredniczą wymienione systemy (w tym w systemach rat elektronicznych),
    3. poprzez płatność kartą płatniczą za pośrednictwem systemów Dotpay, tPay, IAI Pay lub PayPal,
    4. poprzez płatność gotówką przy odbiorze (tzw. płatność za pobraniem, COD).
    5. poprzez płatność kartą przy odbiorze od kuriera jeśli firma kurierska obsługuje możliwość płatności kartą.

  7. Prawo do odstąpienia od umowy
   1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 30-dniowy termin do odstąpienia od umowy  bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym wskazana przez Państwa osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy.
   2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). złożone powinno być za pośrednictwem panelu "Twoje konto" na stronie www.galerialucznik.pl, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail na numer telefonu lub adres e-mail podany na stronie głównej www.galerialucznik.pl, lub pisemnie, opatrzone datą i podpisem oraz załączone do przesyłki ze zwracanym towarem.
   3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.galerialucznik.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Mogą Państwo również zadzwonić do nas na numer +48 71 32 73 138 i poinformować nas o swojej decyzji, jednak podczas rozmowy, celem zweryfikowania Państwa tożsamości, poprosimy o Państwa dane billingowe, adres wysyłki oraz numer zamówienia.
   4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. To samo dotyczy poinformowania nas o swojej decyzji telefonicznie.
   5. Odstąpienie od umowy wiąże się z obowiązkiem zwrotu Towaru w trybie i na warunkach określonych w punkcie 8 poniżej.
8. Skutki odstąpienia od umowy
   1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
   2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji lub w przypadku przesyłki płatnej przy odbiorze na wskazany numer konta, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne zaproponowane indywidualnie rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
   3. Ze zwrotem płatności możemy wstrzymać się do czasu otrzymania rzeczy będącej przedmiotem niniejszej umowy, co skutkować może wydłużeniem czasu o którym mowa w ust. 1.
   4. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres "Galeria Łucznik",  ul. Macieja Miechowity 1, 51-162 Wrocław, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wskazujemy, że przesyłki wysyłane na nasz koszt z płatnością przy odbiorze nie będą przez nas przyjmowane.
   5. Celem przyspieszenia procedury zwrotu, mogą Państwo opisać przesyłkę od zewnątrz określeniem "ZWROT TOWARU", nie jest to jednak wymagane. Opisanie takie musi mieć miejsce na opakowaniu chroniącym towar do transportu, nie może zostać naniesione na opakowaniu samego towaru.
   6. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Reklamacje dotyczące towarów
   1. Obowiązkiem Operatora jest dostarczenie Towarów bez wad.
   2. Przedsiębiorstwo M&M Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
   3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy składać za pośrednictwem formularza udostępnionego przez operatora sklepu na stronie www.galerialucznik.pl w zakładce "Twoje konto" lub kierować na adres sklep@galerialucznik.pl. Operator sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
   4. Operator sklepu jest dystrybutorem towarów. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej ponosi producent. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Dystrybutor - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która dostarcza lub udostępnia wyrób po jego wprowadzeniu do obrotu.   

10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

   1. Operator sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
   2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
   3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: "Galeria Łucznik",  ul. Macieja Miechowity 1, 51-162 Wrocław, mailowo pod adres sklep@galerialucznik.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
   4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
   5. Operator sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
11. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
   1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
   2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy M&M Sp. z o.o. a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
   3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy M&M Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę M&M Sp. z o.o.
   4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
   5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 2 sierpnia 2017 r. Zmiany i uzupełnienia niniejszego regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.galerialucznik.pl, przy czym do zamówień już złożonych stosuje się regulamin o treści obowiązującej w chwili składania zamówienia.
pixelpixelpixelpixel